Awans zawodowy

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

 

Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego   w dniu 28 czerwca 2017 roku, uzyskaniu zaświadczenia nr 1/2016/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.  o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej powołanej przez  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie w skład, której wychodziły: pani dyrektor mgr Aldona Dałek, pani mgr Beata Sójka – opiekun stażu i pani mgr Alina Wiśniewska – członek komisji,

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie nadał   PANI  MAŁGORZACIE GRUNWALD stopień nauczyciela kontraktowego.

 Serdecznie gratulujemy !

Z dniem 1 września 2016 roku staż na nauczyciela kontraktowego rozpoczęła mgr Małgorzata Grunwald.

AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych , odbyciu wymaganego stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego,  przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w lipcu 2016 roku i uzyskaniu zaświadczenia  o akceptacji komisji kwalifikacyjnej  na podstawie art. 9b ust.4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela    ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357, poz. 1418, poz. 1268, z 2016 r. poz. 668)

Wielkopolski  Kurator Oświaty

nadał paniom:

Aldonie Dałek i Beacie Sójce

stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

bsojka adalek

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

Dnia 29 czerwca pani mgr Katarzyna Pospychała zdała egzamin kwalifikacyjny na nauczyciela kontraktowego. Opiekunem stażu była pani mgr Agata Glapiak a w komisji egzaminacyjnej zasiadły: pani Dyrektor mgr Renata Olszewska, pani mgr Agata Glapiak oraz pani mgr inż.Maria Zygmunt.

DSC_1462